De federale Ombudsman gehoord in parlementaire commissiesNa de Verzoekschriftencommissie op 18 mei jongstleden was het nu de beurt aan de commissies Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken om de ombudsmannen te bevragen over hun jongste jaarverslag.

Sociaal tarief voor energie

In de commissie Sociale Zaken hebben Catherine De Bruecker en Guido Herman de moeilijkheden en de ongelijke behandeling uiteengezet die gepaard gaat met de automatische toekenning van het recht op sociaal tarief voor energie. Ze hebben meerdere mogelijkheden aangestipt om daaraan te verhelpen.

De automatisering van het systeem is ontegensprekelijk een vooruitgang die de toegang voor mensen met een handicap tot deze sociale maatregel in grote mate heeft verhoogd. Ze ontzegt hen niettemin onterecht en op willekeurige wijze een deel van dit recht in functie van de behandelingsduur van hun dossier.

Het verlies als gevolg daarvan, via de factuur voor gas en elektriciteit, bedraagt al snel meer dan 250 euro per jaar voor een gezin (ouders en 1 kind) met gemiddeld verbruik. Dit is een groot bedrag voor gezinnen met een bescheiden inkomen of in een precaire situatie.

De volksvertegenwoordigers hadden aandacht voor de noodzaak tot het vinden van een oplossing.

Migratie en asiel

In de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, werd er hoofdzakelijk gedebatteerd over drie thema’s inzake migratie en asiel:
-  de noodzaak om de procedure voor de verblijfsvergunning voor buitenlandse werknemers te vereenvoudigen conform de Europese richtlijn “unieke vergunning”;
- de plicht van Fedasil om de kwetsbaarheid van kandidaat-vluchtelingen individueel te onderzoeken vooraleer te weigeren om een onthaalplaats toe te kennen bij meervoudige aanvragen, in het bijzonder wanneer er kinderen bij betrokken zijn;
- het voorbehoud van de ombudsmannen bij de weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om het verzoek tot gezinshereniging van de ouder van een Belgisch kind te weigeren zolang er nog een verbod om het grondgebied te betreden van kracht is voor deze ouder.

De volksvertegenwoordigers hebben zich ook geïnformeerd over de maatregelen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken en de diplomatieke en consulaire posten om de behandeling van visumaanvragen voor kort verblijf voor familiebezoek te verbeteren.

Openbaar ambt

De volksvertegenwoordigers van de commissie voor de Binnenlandse Zaken toonden belangstelling voor de aanstelling van vertrouwenspersonen integriteit in de federale administraties. Ook de maatregelen die Selor getroffen heeft om de naleving van de selectiereglementen en het onpartijdige verloop van de selecties te verzekeren, hadden hun belangstelling.

Raadpleeg de geïllustreerde samenvatting van het jaar 2015 van de federale Ombudsman.


gepost op: 13/06/2016