Van 22 tem 30 juli zijn we telefonisch enkel bereikbaar van 9u tot 12u30. Contacteer ons gerust online.   
 

Kim Anh Nguyen, onderzoeker bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman : “Toezien op de integriteit van overheidsdiensten helpt om het vertrouwen van de burgers te behouden.”
Kim Anh is fraudeonderzoeker bij het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman. Haar dagelijkse missie: bijdragen aan een integere administratie ten dienste van de burger. Waaruit bestaat haar werk? Voor welke uitdagingen staat ze? En waarom vindt ze de integriteit van de overheidsdiensten belangrijk?


Enkel voor federale ambtenaren

"Ik onderzoek de integriteit binnen de federale overheidsdiensten. Het Centrum Integriteit is opgericht voor ambtenaren die onregelmatigheden, misbruik of fraude bij de overheid willen melden. Bijvoorbeeld: een onregelmatigheid in een openbare aanbestedingsprocedure, verduistering, vriendjespolitiek, onwettige instructies...; kortom, elke onregelmatigheid die een bedreiging vormt of een inbreuk is op het openbaar belang”.


Vertrouwelijkheid en bescherming

"Het Centrum Integriteit werkt in alle vertrouwelijkheid. We zorgen ervoor dat de identiteit van de klokkenluider nooit wordt onthuld - het is de wet en het is ook een kwestie van vertrouwen. Onze rapporten naar aanleiding van onderzoeken zijn dus strikt vertrouwelijk.

Als we een onderzoek starten, beschermen we de klokkenluider altijd tegen mogelijke vergeldingsmaatregelen. Die bescherming houdt in dat de overheidsdienst waarover de melding gaat geen negatieve maatregelen, zoals ontslag of disciplinaire sancties kan nemen tegen de klokkenluider vanwege zijn melding. Er wordt ook bescherming verleend aan personeelsleden die als getuige bij een onderzoek betrokken zijn”.


Kwaliteit van de openbare dienst

"Onze onderzoeken zijn vooral bedoeld om de feiten te objectiveren door alle belastende en ontlastende elementen te analyseren. Ze maken het ook mogelijk om fouten of tekortkomingen in de interne controlemechanismen op te sporen om herhalingen te voorkomen. Waarborgen van de integriteit en vrijwaren van het algemeen belang dragen bij tot een goed bestuur. Zo behouden burgers het vertrouwen in de goede werking van hun overheidsdiensten.

Ons werk leidt ook tot een groter bewustzijn van integriteitsrisico's binnen de overheidsdiensten. Te vaak ondervinden we dat ambtenaren onvoldoende geïnformeerd zijn over de risico's van fraude waaraan ze worden blootgesteld. Ze kunnen nadeel ondervinden van fraude binnen hun dienst of kunnen zelf benaderd worden om fraude te plegen”. 


Mogelijkheden van de Europese richtlijn

"In België blijven de systemen van meldingen van integriteitsschendingen en bescherming versnipperd, zowel in de publieke als in de private sector. De Europese richtlijn zal het mogelijk maken om de bescherming van klokkenluiders te uniformiseren en te versterken dankzij de hoge normen die erin zijn opgenomen: voorlopige corrigerende maatregelen, vrijstelling van aansprakelijkheid of ondersteunende maatregelen zoals advies en juridische bijstand.

Onze belangrijkste uitdaging blijft het bieden van een effectieve bescherming aan klokkenluiders. Vaak zijn vergeldingsmaatregelen tegen een klokkenluider moeilijk om te keren of te compenseren, zodat hij nadeel blijft ondervinden van zijn melding. Een sterke bescherming is essentieel voor een organisatiecultuur die het makkelijk maakt om meldingen te doen over onregelmatigheden die het algemeen belang en de werking van de openbare diensten bedreigen, en ze te onderzoeken”.


Wie is Kim Anh?

Kim Anh kent de werking van de federale overheid goed. Ze werkt al 9 jaar voor de federale Ombudsman. Zij onderzocht er eerst de klachten van burgers over federale overheidsdiensten die te maken hadden met sociale aangelegenheden. Ze is sinds 6 jaar onderzoeker bij het Centrum Integriteit en behaalde de titels van Registered Forensic Auditor (RFA) en Certified Fraud Examinor (CFE). 

gepost op: 16/11/2020