Nog een jaar om klokkenluiders beter te beschermen
NEIWA: Verklaring van Brussel

Op 3 en 4 december 2020 organiseerden de federale Ombudsman en Vlaamse Ombudsdienst samen met het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders een online bijeenkomst van het Europese netwerk NEIWA ( Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities). NEIWA bestaat uit een twintigtal instellingen die in hun land verantwoordelijk zijn voor de opbolging van meldingen van integriteitschendingen en bescherming van klokkenluiders bij de overheid. Ze bespraken:

  • de koppeling tussen interne en externe meldingssystemen;
  • de steunmaatregelen voor klokkenluiders ;
  • de sancties in functie van effectieve bescherming van klokkenluiders;
  • de uitbreiding van het toepassingsgebied zoals voorzien in de Europese richtlijn.

De Europese richtlijn moet voor 17 december 2021 omgezet worden in nationale wetgeving. De instellingen van het NEIWA-netwerk volgen de uitvoering nauwgezet op. In de Verklaring van Brussel (in het Engels) dringen ze erop aan dat de lidstaten van de Europese Unie zo snel mogelijk beginnen met de uitvoering of het uitvoeringsproces versnellen. Ze benadrukken ook dat de betrokken overheden daarvoor de nodige personeelsmiddelen en voldoende budget moeten krijgen.


De wetgeving versterken

De Belgische wet over meldingen van klokkenluiders binnen de federale overheidsdiensten voldoet al aan bepaalde vereisten van de Europese richtlijn, maar er blijven hiaten.  

De federale regering heeft zich ertoe verbonden het federaal integriteitsbeleid te versterken en ambtenaren-klokkenluiders beter te beschermen.  Dat is absoluut nodig om de integriteit binnen overheidsdiensten te waarborgen. De federale Ombudsman neemt als expert deel aan de werkgroepen die de omzetting van de richtlijn voorbereiden.

Het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman

Een speciale cel van de federale Ombudsman onderzoekt al meer dan zes jaar meldingen over misbruik, fraude en onregelmatigheden in de federale overheidsdiensten en beschermt de klokkenluiders: het Centrum Integriteit. Elk personeelslid van om het even welke federale overheidsdienst, die getuige is van veronderstelde fraude of een onregelmatigheid, kan dit in alle vertrouwen melden aan het Centrum Integriteit.

Ontdek hoe het Centrum Integriteit meldingen van fraude onderzoekt

Maak kennis met Kim Anh Nguyen, onderzoekster bij het Centrum Integriteit  


gepost op: 17/12/2020