Verslag van de federale Ombudsman: Overgangsmaatregelen gezinshereniging


Heel wat Belgische burgers en vreemdelingen hebben bij de federale Ombudsman geklaagd over het feit dat de dienst Vreemdelingenzaken de nieuwe wet toepast in hun hangend dossier.

Omdat er geen overgangsmaatregelen zijn, past de dienst Vreemdelingenzaken de nieuwe wet niet alleen toe op de nieuwe aanvragen maar ook op alle aanvragen om gezinshereniging, ingediend voor 22 september 2011 die op deze datum nog niet waren afgehandeld.

Deze werkwijze resulteert onvermijdelijk in een ongelijke behandeling.  Twee personen die zich in identieke situaties bevinden worden verschillend behandeld naargelang het moment waarop de dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing neemt.

Die toepassing van de nieuwe wet op de aanvragen ingediend voor haar inwerkingtreding leidt ook tot een aantasting van de rechtszekerheid en het gerechtvaardigd vertrouwen.

De aanvrager van gezinshereniging heeft de gerechtvaardigde verwachting dat zijn dossier wordt behandeld op basis van de voorwaarden en de procedure die in voege zijn op het ogenblik van het indienen van de aanvraag.

De federale Ombudsman beveelt aan om de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd door de wet van 8 juli 2011, aan te passen voor wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft, door het invoegen van overgangsmaatregelen voor alle aanvragen die voor 22 september 2011 werden ingediend en waarin op deze datum nog geen eindbeslissing was genomen.

Consulteer het volledig tussentijds verslag.

 

gepost op: 22/12/2011