Zoeken

ZoekresultatenDe federale Ombudsman zoekt oplossingen voor individuele problemen maar zoekt samen met de federale overheidsdiensten ook structurele oplossingen voor terugkerende problemen.

Hij behandelt dossiers van mensen met een handicap die een probleem hebben met hun uitkering of parkeerkaart maar het kan even goed gaan over een probleem met de belastingaangifte, aanvragen van een nummerplaat of een paspoort, het sociaal tarief energie, enz.


Kwaliteitsvolle dienstverlening

Ook burgers met een handicap moeten kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening van de overheid. De vlotte bereikbaarheid hoort daarbij. Overheidsdiensten moeten zowel per telefoon, online als fysiek bereikbaar zijn.

Digitale dienstverlening kan het leven makkelijker maken voor heel wat burgers, maar het gebruik van de online diensten mag niet leiden tot het inperken van bepaalde rechten. De overheid moet haar diensten via verschillende kanalen toegankelijk maken en altijd de mogelijkheid bieden tot direct en menselijk contact. De federale Ombudsman besteedde hier aandacht aan in zijn Jaarverslag 2018 en blijft het thema verder opvolgen.

Lees de getuigenis van Emma


Armoede en handicap

Heel wat personen met een handicap leven in armoede. Soms blijken administratieve procedures in de praktijk onrechtvaardig in die zin dat burgers die het al financieel moeilijk hebben nog verder in de problemen geraken.

Dat was bijvoorbeeld het geval bij de invordering van schulden door de FOD Financiën. Na een onderzoek en een reeks aanbevelingen van de federale Ombudsman ging de FOD Financiën aan de slag om zo rechtvaardig mogelijk de fiscale schulden te innen, met oog voor de kwetsbare groepen.

Lees het onderzoek en de aanbevelingen “Fiscale schulden”


Meer nieuws over personen met een handicap

Personen met een handicap: geen risico meer om de verhoging van de tegemoetkoming te verliezen
Personen met een handicap ontvangen sociaal tarief met retroactieve werking
Personen met een handicap verliezen centen


gepost op: 03/12/2019Le Médiateur fédéral aide les citoyens à obtenir une solution à leur problème. En collaboration avec les administrations fédérales, il cherche aussi des solutions structurelles aux problèmes récurrents.

Il examine les problèmes rencontrés par les personnes handicapées dans le cadre de leur demande d’allocations et de carte de de stationnement, mais aussi lors d’un problème avec leurs impôts, une demande d’immatriculation ou de passeport, le tarif social énergie...


Qualité de service

Les personnes handicapées doivent également pouvoir compter sur des services publics de qualité. Cela inclut d’être accessibles, aussi bien physiquement, par téléphone qu’en ligne.

Les services en ligne facilitent la vie de nombreux citoyens, mais leur utilisation ne peut avoir pour effet de limiter certains droits. Il faut préserver différents canaux d’accès et toujours conserver une place pour le contact direct et humain. Le Médiateur fédéral s'est penché sur la digitalisation des services publics dans son rapport annuel 2018 et continuera d’y prêter attention.

Lire le témoignage d'Emma


Pauvreté et handicap

Nombreuses sont les personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté. Parfois, les procédures administratives s'avèrent inéquitables car elles ne tiennent pas suffisamment compte des difficultés financières des citoyens, qui se retrouvent alors dans une situation plus difficile encore.

C’est le cas, par exemple, de la récupération des dettes fiscales par le SPF Finances. Après une enquête du Médiateur fédéral et une série de recommandations, le SPF Finances adapte actuellement ses procédures pour récupérer l’impôt le plus équitablement possible et en tenant compte des groupes vulnérables.

Lire l'enquête et les recommandations « Dettes fiscales »


Plus d’actualités sur les personnes handicapées

Personnes handicapées : la majoration de l’allocation ne sera plus perdue
Les personnes handicapées recevront le tarif social énergie de manière rétroactive
De l’argent perdu pour les personnes handicapées

gepost op: 03/12/2019


© Belga


Emma (naam en foto zijn fictief) vraagt aan een sociaal assistente om de Directie-generaal Personen met een handicap te melden dat ze het online formulier zelf niet kan invullen. Vijf maanden later wacht ze nog steeds op een antwoord.

De federale Ombudsman contacteert onmiddellijk de Directie-generaal Personen met een handicap. Deze dienst bevestigt een zekere achterstand te hebben en is bovendien moeilijk bereikbaar door de invoering van een nieuw informaticaprogramma en een interne reorganisatie.

Hulp van de administratie

Door de moeilijkheden die Emma heeft bij het gebruik van een computer, dringt de federale Ombudsman er bij de dienst op aan om haar te helpen met haar aanvraag.

Emma wordt uiteindelijk geholpen bij het invullen van haar online formulier en ontvangt enkele maanden later de integratietegemoetkoming waarop ze recht heeft.

Een klacht ?

Als u een probleem heeft met de Directie-generaal Personen met een handicap, neem dan eerst contact op met zijn klachtendienst
Indien u nadien niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de federale Ombudsman.

Een ander probleem ? De website www.ombudsman.be gidst u vlot naar de ombudsdienst die u verder kan helpen.

gepost op: 05/08/2019


© Belga


Emma (prénom et photo d'emprunt) se fait aider par une assistante sociale pour signaler à la Direction générale Personnes handicapées qu’elle ne parvient pas à remplir le formulaire en ligne. Cinq mois plus tard, elle attend toujours une réponse.

Le Médiateur fédéral contacte immédiatement la Direction générale Personnes handicapées. L’administration accuse un certain retard et est difficilement joignable en raison d’un changement de programme informatique et d’une réorganisation de ses services.

Aide de l’administration

Face aux grandes difficultés d’Emma à utiliser un ordinateur, le Médiateur fédéral insiste pour qu’elle soit assistée dans ses démarches administratives.

Emma reçoit l’aide de l’administration pour remplir le formulaire en ligne. Quelques mois plus tard, elle bénéficie de l’allocation d’intégration à laquelle elle a droit.

Une plainte ?

Si vous rencontrez un problème avec la Direction générale Personnes handicapées :
contactez d’abord son service de plaintes,
- si vous n’êtes pas satisfait, introduisez une plainte chez le Médiateur fédéral.

Un autre problème ? Le site www.ombudsman.be vous guide facilement vers l'ombudsman qui pourra vous aider.

gepost op: 05/08/2019